6.23. Ostali betonski radovi

Detalji
6.23.1. "Izrada ispune od lakog betona Stirocem. Dekomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvođača „Prvi maj“ Čačak. Stirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m³, a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.5 MPa."
Obračun po m³.
 
 
6.23.2. "Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. U cenu ulazi i štemovanje."
Obračun po m.
 
m
 
6.23.3. "Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža, preseka 25x10 cm. Potprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije, a preko postavljene trake od Kraberoida. U cenu ulaze i armatura, oplata i traka od Kraberoida."
Obračun po m.
 
m
 
6.23.4. "Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka. Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Konstrukciju izliti od betona MB 30. U cenu ulaze i armatura, oplata, podupirači i pomoćna skela."
Obračun po m³.
 
 
6.23.5. "Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata, podupirači i armatura."
Obračun po m.
 
m
 
6.23.6. "Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i armatura i oplata."
Obračun po m³.
 
 
6.23.7. "Betoniranje armirano betonskog poda bazena debljine 20 cm. Postaviti armaturu i pod betonirati sa MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulazi i armatura."
Obračun po m³.
 
 
6.23.8. "Betoniranje stepenika u bazenu. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulazi i armatura i oplata."
Obračun po m.
 
m
 
6.23.9. "Izrada sabirnih kanala za izbacivanje smeća od montažnih betonskih elemenata. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2,5 cm. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju, da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu, isisivač. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak, vratanca i pomoćna skela."
Obračun po m.
 
m
 
6.23.10. "Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S, „Dramin“ Zemun. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente, a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste, čvrste i ovlažene betonske podloge."
Obračun po m².
 
 
6.23.11. "Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M, „Dramin“ Zemun. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente, a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste, čvrste i ovlažene betonske podloge."
Obračun po m².
 
 
6.23.12. "Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L, „Dramin“ Zemun. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente, a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste, čvrste i ovlažene betonske podloge."
Obračun po m².
 
 
6.23.13. "Dodavanje aditiva betona za betoniranje pri niskim temperaturama do -10°C, Reobet za mraz T-10°C, “Prvi maj” Čačak. Namenjen je za betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10°C. Za zimske uslove minimalna količina iznosi 350 kg/m³ betona. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Prilikom primene aditiva “Reobet za mraz T-10°C” obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama, kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje."
Obračun po m³.
 
 
6.23.14. "Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25°C, Reobet za mraz T-25°C, “Prvi maj” Čačak. Namenjen je za betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25°C. Za zimske uslove minimalna količina iznosi 350 kg/m³ betona. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Prilikom primene aditiva “Reobet za mraz T-25°C” obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama, kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje."
Obračun po m³.
 
 
6.23.15. "Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB30, Reobet za VDP-m³0, “Prvi maj” Čačak. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Kod primene aditiva “Reobet za VDP-m³0” treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m³ betona. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan."
Obračun po m³.
 
 
   
   

Koliko je po vašem mišljenju važna obnova i modernizacija železnice?  

Veoma je važna možda i važnija od drugh problema - 59.4%
Jednako je važna kao i ostali problemi u državi - 34.4%
Manje je važna - 3.1%
Nije važna - 3.1%

Total votes: 32
The voting for this poll has ended on: 26 avg 2013 - 08:00
   
   
   
   
   
© 2006-2012. NP Network doo